ગઝલિસ્તાન - ડૉ. અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
 
 
ઉર્દૂ અનુવાદ, 2012, 2014 રન્નાદે પ્રકાશન ISBN 978-93-82456-07-0 Rs.140/-