પગલાં તળાવમાં - અશોક ચાવડા 'બેદિલ'
 
 
GAZALS, 2003, 2012, 2014, 2017 RANNADE PRAKASHAN ISBN 978-93-82456-03-2 Rs. 105/-