વિડિયો
ગુજરાતી કવિતા ભાગ -૧
ગુજરાતી કવિતા ભાગ -૧
 
 
ગુજરાતી કવિતા ભાગ -૨
ગુજરાતી કવિતા ભાગ -૨
 
ગુજરાતી કવિતા ભાગ -૩
ગુજરાતી કવિતા ભાગ -૩
 
 
સાહિત્ય અને સામાજિક સમસરતા
'સામાજિક ન્યાય' અંતર્ગત 'સાહિત્ય અને સામાજિ&#
 
બૃહદ્ બુધ-કવિસંમેલન, 1 જાન્યુઆરી, 2003
બૃહદ્ બુધ-કવિસંમેલન, 1 જાન્યુઆરી, 2003
 
 
અમદાવાદ દૂરદર્શન, 15 ઑગસ્ટ, 2017
અમદાવાદ દૂરદર્શન, 15 ઑગસ્ટ, 2017
 

  Dr. Ashok Chavda (M.D.C., Ph.D., NET, LL.B., M.A.)
  +91 94266 80633
  a.chavda@yahoo.co.in
bedil@ashokchavda.com
 
   
 
| | | | | |
 
    Designed By : aaditya info solutions